Regulamin Serwisu dla lekarzy

 

Luty 2020

 

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) dotyczy strony internetowej – Serwisu dla lekarzy („Serwis”), stanowiącej własność Novartis Poland Sp. z o.o. („Novartis”), z siedzibą w Warszawie (ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa). Ujęte w niniejszym Regulaminie określenia „my” lub „nas/nam” odnoszą się do Novartis Poland sp. z o.o.

Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone
w Regulaminie. Jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na te warunki, prosimy o zaprzestanie korzystania
z Serwisu.

Informacje podane w Serwisie służą wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych. Serwis może zawierać informacje dotyczące schorzeń i ich leczenia. Treści dostępnych w Serwisie nie należy interpretować jako porad ani zaleceń lekarskich, nie mogą być one także podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji czy działań. Porad co do stanu zdrowia może udzielać wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny.

Użytkownicy uprawnieni do korzystania z Serwisu

Niniejszy Serwis jest dedykowany osobom wykonującym zawód medyczny, uprawnionym do wystawiania recept, przy czym pewna część Serwisu jest dostępna dla wszystkich osób odwiedzających Serwis.
W dalszej części Regulaminu określenie „Użytkownik” odnosi się do wszystkich osób korzystających
z Serwisu.

Korzystając z części Serwisu zastrzeżonej wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept na terytorium Polski, Użytkownik oświadcza, że posiada takie uprawnienia.

Dostępność produktów

Serwisy Novartis zawierają informacje o globalnych produktach i usługach, z których nie wszystkie są dostępne w każdej lokalizacji. Odwołanie do produktu lub usługi Novartis w niniejszym Serwisie nie oznacza, że taki produkt lub usługa są lub będą dostępne w kraju zamieszkania Użytkownika.

Aktualność informacji

Novartis dokłada starań, aby informacje dostępne w Serwisie były aktualizowane na bieżąco, jednakże nie może zagwarantować i nie gwarantuje ich pełnej przydatności, kompletności bądź aktualności, z uwagi na to, że informacje mogą ulegać dezaktualizacji z upływem czasu.

Dostęp i korzystanie z Serwisu

Użytkownik ma prawo swobodnie przeglądać, pobierać i w inny sposób wykorzystywać treści zawarte
w Serwisie wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania i wskazywania informacji o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej zawartych
w materiałach pobranych z Serwisu. Wykorzystywanie materiałów zawartych w Serwisie w jakimkolwiek innym celu bez wyraźnej pisemnej zgody Novartis jest zabronione.

Novartis dokłada należytych starań, aby zapewnić stały i nieprzerwany dostęp do Serwisu, ale nie gwarantuje, że będzie on dostępny w każdym momencie lub w dowolnym okresie. Novartis zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

Znaki towarowe/prawa własności intelektualnej

O ile nie wskazano inaczej, należy przyjąć że wszystkie znaki towarowe pojawiające się w Serwisie, niezależnie od tego, czy pojawiają się w dużym druku, czy też jako symbol znaku towarowego, są znakami towarowymi Novartis, jej podmiotów stowarzyszonych, podmiotów powiązanych, licencjodawców lub partnerów joint venture. O ile nie wskazano inaczej, należy przyjąć, że wszystkie treści dostępne w Serwisie są chronione prawami autorskimi lub że Novartis uzyskał pozwolenie na korzystanie z nich, a – z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym Regulaminie lub w tekście opublikowanym w Serwisie – korzystanie z nich wymaga uzyskania pisemnej zgody Novartis. Korzystanie z Serwisu nie jest jednoznaczne
z przyznaniem Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji bądź prawa do jakichkolwiek praw własności intelektualnej grupy spółek Novartis (w tym patentów, znaków towarowych i praw autorskich). Wykorzystywanie lub niewłaściwe wykorzystywanie znaków towarowych, praw autorskich lub innych materiałów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych w niniejszym Regulaminie, jest zabronione i może stanowić naruszenie przepisów w zakresie prawa autorskiego bądź znaków towarowych lub innych przepisów z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Novartis nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych podmiotów trzecich widniejących w Serwisie ani nie ma z nimi żadnych powiązań. Znaki towarowe podmiotów trzecich używane są wyłącznie w celu identyfikacji produktów i usług oferowanych przez ich właścicieli, a korzystanie z nich nie sugeruje sponsorowania ani poparcia ze strony Novartis.

Linki do innych stron internetowych

W Serwisie mogą być dostępne linki, tj. hiperłącza, do innych stron internetowych. Novartis dokłada uzasadnionych starań, aby weryfikować treści stron internetowych innych niż należące do Novartis, do których referuje poprzez linki dostępne w Serwisie, jednakże to na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za każdorazową weryfikację warunków korzystania z danej strony internetowej, w tym
w szczególności treści polityki prywatności i regulaminu strony.

Informacje przekazywane przez Użytkowników Serwisu

Z wyjątkiem informacji objętych Polityką Prywatności Serwisu, wszelkie informacje lub materiały przesyłane za pośrednictwem Serwisu, w tym pytania, komentarze, pomysły, know-how itp., są i będą traktowane jako informacje o charakterze niepoufnym. Novartis zastrzega sobie możliwość swobodnego wykorzystania, ujawniania lub publikowania takich informacji, bez żadnych ograniczeń, w tym w celach komercyjnych, bez konieczności zapłaty Użytkownikom jakiegokolwiek wynagrodzenia lub innych zobowiązań z tego tytułu.

Odpowiedzialność

Z zastrzeżeniem szkody spowodowanej winą umyślną, Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej na własne ryzyko, a Novartis w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z dostępem, korzystaniem lub niemożnością uzyskania dostępu lub korzystania
z Serwisu lub jakimikolwiek błędami lub pominięciami w jej treści. Powyższe dotyczy uszkodzenia komputera lub innego mienia, w tym na skutek wirusów komputerowych lub innych technologicznie szkodliwych materiałów, które mogą zainfekować komputer lub inną rzecz należącą do Użytkownika
w związku z korzystaniem z niniejszego Serwisu, w tym pobieraniem z niej jakichkolwiek plików lub innych treści.

W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Novartis zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika utworzonego w Serwisie.

Dostęp do konta Użytkownika

Dostęp do części Serwisu jest ograniczony i wymaga weryfikacji uprawnień Użytkownika do wystawiania recept oraz założenia konta Użytkownika w Serwisie. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie w poufności informacji przechowywanych na jego koncie, w tym w szczególności hasła dostępu, oraz za wszystkie czynności wykonywane za pośrednictwem jego konta.

Dostęp do pozostałej części Serwisu jest otwarty dla wszystkich Użytkowników i nie wymaga zakładania konta.

Warunki techniczne

Celem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować komputerem lub innym urządzeniem (np. urządzeniem mobilnym typu smartphone lub tablet) z internetową przeglądarką stron www obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.

Korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej wymaga dostępu do sieci Internet. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika.

Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub innych stron internetowych należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Użytkownika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera www. Ponadto korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć Internet wymaga udostępnienia podstawowych informacji o urządzeniu Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (w przypadku, gdy Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), system operacyjny urządzenia Użytkownika, itp.

Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

Użytkownik podczas korzystania z Serwisu zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Novartis jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści, co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.

Użytkownikowi zabrania się dostarczania materiałów o charakterze bezprawnym, a w szczególności:

  • zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, jak również publikowania informacji prywatnych dotyczących Użytkownika lub innych osób;
  • treści naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
  • treści mające postać groźby, o wymowie zastraszającej lub propagujących nienawiść;
  • naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
  • treści stanowiących formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące jakiejkolwiek działalności niezgodnej z prawem;
  • zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
  • zawierających treści erotyczne lub o nieprzyzwoitej o naturze .

Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu, mogą być składane w formie elektronicznej na adres email [email protected] lub pisemnie, na adres Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja – portal dla lekarzy”. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające odpowiedź na nią (np. adres e-mail lub adres pocztowy).

Reklamacji zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania, zaś Użytkownik zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o zajętym stanowisku pisemnie lub drogą elektroniczną.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Niniejszy Serwis nie służy do przekazywania informacji o działaniach niepożądanych produktów leczniczych. W sprawie zgłoszenia działania niepożądanego, prosimy o kontakt z lokalnym Działem Bezpieczeństwa Pacjentów Novartis pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod numerem 22 375 4 880 - całodobowa poczta głosowa.

Zmiany w Regulaminie i prawo właściwe

Novartis zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, uzupełnienia lub usunięcia części niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, według własnego uznania. Wszelkie przyszłe zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu będą Panu/Pani przekazywane z wykorzystaniem zwykle stosowanych przez nas kanałów komunikacji, np. poczty elektronicznej, a także przez nasze strony internetowe lub aplikacje (przez banery, wyskakujące okienka czy inne mechanizmy powiadomień).

Dalsze korzystanie ze Strony Internetowej po aktualizacji Regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją zmian.

W sprawach dotyczących korzystania z Serwisu, jak również do niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa Polskiego.

 

×

Ask Speakers

×

Medical Information Request